ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКА НА МЕСТА (БИЛЕТИ) ЗА ЕВРОПЕЙСКИ МИНЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2020

Настоящите Общи условия за покупка на билети по електронен път (по-долу за краткост „Общите условия“) се прилагат към всички договори за покупко-продажба на билети, сключени по електронен път чрез интернет страницата https://www.embf.eu , която се оперира и поддържа от Българска Минно-Геоложка Камара.

Местата или Билетите са за еднодневното събитие Европейски Минен Бизнес Форум (Събитието), която ще се проведе на 21 май в София Тех Парк, Иновационен форум „Джон Атанасов“, гр. София.

Билетите се продават от името на Българска Минно-Геоложка Камара (БМГК), със седалище и адрес на управление бул. „Околовръстен път“ № 27 и ЕИК 121278484.

След успешна регистрация на един или повече участници в  Събитието, на посочения имейл се получава съобщение, с което се потвърждава получаването на регистрацията.

Плащането се извършва по банков път в рамките на 7 работни дни, след получаване на проформа фактура по имейл, посочен при регистрацията.

В случай, че цената за участие в Събитието не бъде платена по банковата сметка на БМГК в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването на проформа фактурата, регистрацията се анулира, с което отпадат ангажиментите за двете страни.

Стойността на заплатените регистрации за Събитието може да бъде възстановена при следните условия:

    • До 30 дни преди събитието (21 април) стойността на заплатените регистрации може да бъде възстановена в размер на 100%.
    • След 21 април до 5 май стойността на заплатените регистрации може да бъде възстановена в размер на 50%.
    • След 5 май няма възможност за връщане на сумата за направените регистрации.

При нужда свържете се с нас.

След успешна регистрация следва регистрация на място на Събитието на 21 май 2020 г. в Иновационен Форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк, гр. София. При регистрация на място може да бъдат поискани лични документи за удостоверяване на самоличността на участника в Събитието. Не се приемат плащания на място, а само по банков път.

В случай на отмяна на събитието, БМГК носи отговорност за връщането на сумите, платени за регистрациите.

С приемането на настоящите Общи условия участниците в Събитието изразяват своето съгласие при предаване на Събитието по телевизията или онлайн да бъдат заснемани с всички технически средства и направените по време или във връзка със събитието записи да бъдат използвани безвъзмездно, без ограничение на време и място.

С приемането на настоящите Общи условия участниците в Събитието изразяват своето съгласие БМГК да събира, обработва и съхранява предоставените от тях лични данни и да ги използва за целите на предоставянето на достъп до Събитието и според законовите норми.

Приемането на настоящите Общите условия от страна на участниците в ЕМБФ e задължителна стъпка при регистрацията.

БМГК Ви желае приятно и ползотворно участие на ЕМБФ 2020!