Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Проф. д-р Любен ТОТЕВ

Проф. д-р инж. Любен Тотев завършва Минно-геоложки университет през 1980 г. по специалност „Технология на минното производство“ /ПРПИ/.
В МГУ „Св. Иван Рилски“ постъпва като редовен аспирант през 1983 г. и защитава дисертация през 1986 г. От 1987 г. е избран за старши асистент, 1988 г. за главен асистент, 1998г. за доцент, 2011г. за професор.
Чете лекции по дисциплините „Подземно строителство“, „Строителни материали“, „Специални начини на подземно строителство“, „Инжекционни работи в подземното строителство“.
Автор е на над 150 научни и научно-приложни разработки, статии, доклади, патенти учебници и учебни помагала.
От 1999 г. е ръководител на катедра „Подземно строителство“ към МГУ „Св.Иван Рилски“. Той е един от основателите на специалността и катедрата по „Подземно строителство“.
От 1999г. до 2003 г. е Заместник-декан на „Минно-технологичен факултет“ на МГУ, от 2003 г. до 2011 г. – два мандата е негов Декан.
Ноември 2011 г. е избран за Ректор на МГУ „Св.Иван Рилски“ и през ноември 2015 г. единодушно е преизбран за втори мандат.
През 2010 г. е избран за член на Управителния съвет на Българска Минно-геоложка камара, а от 2015 г. е избран за Заместник-председател на БМГК.
От април 2010 г. е Председател на Съвета на Директорите на „Минпроект“ ЕАД.
Член е на много научни и експертни съвети.
На 31.03.2016г. е избран за Председател на Съвета на Ректорите на висшите училища в Република България.