Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев е ректор на Миннотехнологичния факултет и ръководител катедра „Открито разработване на полезни изкопаеми и взривни работи“ в МГУ „Св. Ив. Рилски“. Научните му интереси са в областта на проектирането, строителството, разработка и експлоатацията на открити рудници, подводен добив на полезни изкопаеми, организацията и контрол на производствените процеси при добива на полезни изкопаеми, управление на качеството на добиваните полезни изкопаеми, процеси и технологии при открития добив на полезни изкопаеми, както и рекултивация на нарушените терени.

Проф. д-р Ивайло Копрев е автор на научно-приложен лекционен курс по „Минен софтуер“, 3 монографии, 3 учебника и 1 методическо ръководство. Гостуващ лектор е в Университет „Гоце Делчев“ – Щип, Македония и в СУ „Св. Климент Охридски“.