Българската минно-геоложка камара е национално представителна неправителствена организация на бизнеса в областта на добива на подземни богатства и свързаните с това дейности в България. Мисията на Сдружението е да защитава интересите на своите членове в съответствие с принципите на пазарната икономика, устойчивото развитие, законосъобразността и етичните норми.

Повече за БМГК на: www.bmgk-bg.org

Европейската асоциация на минните индустрии е организация, представляваща европейската минна промишленост, чиято основна цел е да насърчава индустрията и да поддържа отношенията с европейските институции на всички нива. Асоциацията предоставя услуги на своите членове по отношение на политиката на ЕС и служи като мрежа за сътрудничество и обмен на информация в рамките на сектора в Европа.

Повече за Евромин на: www.euromines.org

Министерство на енергетиката на Република България е държавен орган, който отговаря за осъществяването на държавната политика в България в областта на енергетиката, геоложките изследвания и управлението на подземните богатства с цел устойчивото развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори.

Повече за Министерство на енергетиката на: www.me.government.bg

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” е единствената държавна образователна и научна институция в страната, която осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл – гръбнакът на българската икономика.

Повече за МГУ „Св. Иван Рилски“ на: www.mgu.bg

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)– Гласът на българския бизнес е национално-представителна работодателска организация, което обединява над 11 000 компании, колективни и индивидуални членове. Членовете на сдружението произвеждат три-четвърти от БВП на страната, осигуряват над 800 000 работни места и над три-четвърти от българския износ. Мисията на Конфедерацията е да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната, да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики и да повишава конкурентоспособността на българската икономика.

Повече за КРИБ на: krib.bg

Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия е творческо-професионално сдружение с нестопанска цел, в което членуват над 1500 научни работници, инженери, техници и други специалисти в областта на минното дело, геологията и металургията.

Повече за НТС по МДГМ на: www.mdgm.org

Българска мрежа на Глобалния договор на ООН е неформално сдружение на компании, неправителствени организации и академични институции, които споделят принципите на Глобалния договор и прилагат социално отговорни практики, стремят се да обменят опит, инициират диалог или партньорства с други лица, като правителството, местните власти, работодателските организации, организациите на гражданското общество и академичните институции. Целта на инициативата е да ангажира бизнеса в борбата с главните социални и екологични предизвикателства, които растящата глобализация влече след себе си.

Повече за БМГД на: www.unglobalcompact.bg