Марк Раховидас

Президент на Европейската асоциация на минните индустрии, металните руди и индустриалните минерали (Евромин)

 

 

Достъпността и устойчивостта на ресурсите са от ключово значение за доставките на суровини през 21-ви век. Индустрията е постигнала значителен напредък и в двете направления. Това обаче не отменя необходимостта от постоянни усилия за постигането на нива на доставки, съизмерими с капацитета на основните мощности на европейската индустрия и икономика и откриващи пътища за достъп до нови и критично важни суровини за бележещите непрестанен напредък технологии и услуги, с цел подобряване на стандарта на живот във всички точки на света.

Въпреки постигнатите успехи, на дневен ред остават редица нерешени проблеми, свързани с на достъпа до ресурси от европейския континент по отношение на общественото приемане. Необходимо е гражданите да осъзнават необходимостта от добив на суровини в подкрепа на циркулярните усилия, полагани в икономическата сфера. Необходимо е те да имат доверие и в режимите за предоставяне на разрешителни като административен, а не като политически процес, включително в капацитета и експертния потенциал на всички страни за избор на най-добрите технологични, екологични и обществено приемливи решения. Прегледът на референтния документ за НДНТ относно управлението на отпадъците от миннодобивната индустрия е добър пример за работа в тази насока. Следователно въпросите, свързани с постигането на съответствие, независимо дали в сферата на здравословните и безопасни условия на труд, или на опазването на околната среда, продължават да заемат челна позиция в дневния ред на сектора.

Съществуват и други проблемни въпроси, свързани с материалите, които внасяме от други точки на света, и бъдещата ни ангажираност в рамките на открито, конструктивно и все по-успешно сътрудничество с останалите държави. Някои европейски миннодобивни компании вече полагат основите на такова успешно сътрудничество, което правят и компании от други точки на света, инвестирайки в Европа. Тези добри примери трябва да бъдат възприети и от други, защото Европа не е остров. Текущите ни проекти с Канада и Латинска Америка са важни стъпки в този процес.

Бих желал да приветствам с добре дошли всички участници и да ги приканя към конструктивен диалог относно бъдещето на европейската индустрия във всички нейни аспекти в рамките на Българското председателство.